fbpx Algemene voorwaarden | Growthways

Algemene voorwaarden - Growthways (januari 2020)

Toepasselijkheid

Deze  algemene voorwaarden zijn van toepassing, indien Growthways (ondernemingsnummer. BE.0663.626.488 geregistreerd onder Anissa Halimi, Kasteellaan 493A, B 9000 Gent), diensten verleent aan afnemer inzake teamcoaching, individuele business coaching en workshops of trainingen, zowel met open aanbod als “incompany”. Door het plaatsen van een bestelling of aanvaarding van een offerte aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden en de prijzen. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

 

Totstandkoming opdrachten

Inschrijving en bevestiging voor incompany opdrachten (zoals teamcoaching, individuele business coaching, workshops, trainingen, ...). De offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot dan toe heeft verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie heeft verstrekt. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, is de offerte niet bindend tot het moment dat de opdracht wordt verstrekt en Growthways heeft geaccepteerd. Een mondelinge opdracht zal door Growthways, schriftelijk worden bevestigd.

Inschrijving en bevestiging voor open aanbod: Inschrijving geschiedt door het versturen van een e-mail of via de website van Growthways. Door inschrijving gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. Growthways zal de inschrijving bevestigen per e-mail.

 

Uitvoering opdrachten

Growthways spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk, werkvorm en organisatorisch en verband houdend met de opdracht, optimaal en professioneel uit te voeren. Garanties met betrekking tot de resultaten van het door Growthways verrichte werk, adviezen en uitvoering kunnen niet gegeven worden. Growthways heeft een inspanningsverplichting. 

 

Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die nodig zijn om conform de afgesproken planning, de opdracht uit te voeren, tijdig zal overmaken. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht zonder afstemming met Growthways.

 

Vertrouwelijkheid 

Growthways neemt in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever

 

Tarieven en kosten 

Reis- en verblijfkosten buiten België zijn niet inbegrepen in de prijzen. De kosten aan derden die Growthways dient te maken in functie van van de opdracht (bijvoorbeeld licenties van een tool, workshop met paarden of inzet van een extra teamcoach bij groepen groter dan 8 personen, …) worden aan de opdrachtgever doorberekend. Prijzen die vermeldt worden zijn steeds excl. 21% BTW. 

 

Betalingsmodaliteiten

Betaling dient binnen 15 dagen na facturatie te worden voldaan door overschrijving op het rekeningnummer van Growthways. Betalingen worden uiterlijk voldaan voor de aanvang van het traject. De opdracht is afgesloten op het moment dat de offerte door de opdrachtgever is goedgekeurd. Bij niet of niet tijdige betaling is de afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de afnemer na een herinnering nog steeds de factuur niet voldoet, ontvangt de afnemer een aanmaning waarbij administratiekosten in rekening worden gebracht. Eventuele kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden, in het bijzonder de betalingstermijn. Voorts komen alle voor incasso te maken kosten voor rekening van de afnemer. De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van de cursus/leertraject. Growthways kan niet worden gehouden aan afwijkende afspraken hieromtrent tussen werkgever en afnemer.

Growthways heeft het recht maandelijks facturen in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten bij de uitvoering van de opdracht, bij extra sessies of andere gemaakte afspraken. 

Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan Growthways te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de afnemer geheel of deels over te dragen doch blijft Growthways in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van Growthways over te dragen.

 

Annulering

In-company opdrachten: Gereserveerde data voor “INCOMPANY” opdrachten en afspraken zullen in geval van annulering tussen de 21 en 30 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum, aan 75% van het totaalbedrag vergoedt worden. Indien de annulering later gebeurt dan 21 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 100% van het totaalbedrag.

Open aanbod: Annulering door de afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 30 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum (= eerst geplande dag van het leertraject). Growthways brengt hiervoor € 50,00 administratiekosten meer de BTW en andere kosten en heffingen, als forfaitaire annuleringskost in rekening. Ingeval van annulering zal Growthways reeds betaald cursusgeld restitueren onder inhouding van de administratiekosten. Indien afnemer na laatstbedoelde tijd (m.a.w. binnen 30 kalenderdagen) voor de uitvoeringsdatum  annuleert of niet deelneemt, is de afnemer het volledige bedrag verschuldigd.

 

Afgelasting, wijziging of verzetten door Growthways

Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt Growthways zich het recht voor om een cursus/leertraject af te gelasten of uit te stellen. Tevens behoudt Growthways zich het recht voor een cursusprogramma als gevolg van onverwachte omstandigheden te wijzigen. In dergelijke gevallen brengt Growthways de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte. Bij afgelasting wordt het reeds betaalde cursusgeld aan de afnemer gerestitueerd.

 

Aansprakelijkheid

Growthways spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdend met de cursus, optimaal uit te voeren. Growthways is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de sessies of veroorzaakt is door annulering door Growthways, door haar werknemers of door andere personen die door of vanwege Growthways te werk zijn gesteld of van wier diensten door Growthways gebruik is gemaakt. 

 

Auteursrecht

Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van de afnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij Growthways of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Growthways mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

 

Klachten

Eventuele klachten over de aan afnemer geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na aanvang schriftelijk en gemotiveerd te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die afnemer op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

 

 

Off